O projektu Rosteme četbou

Projekt působí v oblasti propagace četby a je zaměřen na zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Alarmující špatné výsledky výzkumů čtenářské vyspělosti v tuzemsku i v zahraničí dokazují výrazný pokles zájmu dětí o četbu a knihy a nás vedou k aktivnímu řešení situace.

    Náš projekt se zaměřuje na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám, osloví děti novým a zajímavým způsobem, a to zejména ve škole, při vyučování, napříč všemi předměty, s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecné znalosti mladých lidí. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst čtenářských dovedností, které jsou naprosto nezbytné pro existenci každého jedince v praktickém životě.
Pokusíme se tedy o nemožné – přivést žáky ke knize a ke čtení. Naším soupeřem, těžko zdolatelným konkurentem a asi nezničitelným protivníkem, protože jeho oblast působení je velice široká, zůstává i nadále počítač se svými, stále se rozrůstajícími, možnostmi. Pokusíme se z něj vytvořit „něco“, co bude naším rádcem, průvodcem a pomocníkem. Poslouží nám tam, kde si nebudeme vědět rady sami. A proto ho musíme bezpečně ovládat, abychom mohli jeho potenciálu v plné míře a k našemu úspěchu využívat.

    Musíme si ale sami ujasnit, co to vůbec je dobře a s porozuměním číst, co znamená vyučovat čtení, a to čtení s pochopením smyslu, nejen s doslovným porozuměním, jak naučit žáky o textu přemýšlet, klást si nad textem otázky a celou řadu dalších oblastí. Také musíme promýšlet, jakými zajímavými a originálními činnostmi a za jakých podmínek ve škole se dá čtení a čtenářství rozvíjet a stále posilovat. Proto rozšiřujeme oblast dalšího vzdělávání učitelů o témata čtenářské a informační gramotnosti (např. třídenní Škola čtenářských dovedností v srpnu 2011 v Jihlavě). Čtení je prostředek i nástroj lidské inteligence, ne pouze jeden ze způsobů získávání informací a velmi příjemné vyplnění volného času. Ukrývá v sobě velký počet viditelných i skrytých oblastí, a to nejen znalosti a dovednosti, ale také postoje, hodnoty a zkušenosti.


Obsahová náplň projektu:

• ročníková společná četba v hodinách českého jazyka:

    1. stupeň: 1 – 2 knihy ročně, zaměřené na příběhy se zvířátky, s dětským hrdinou a dobrodružné,

    2. stupeň: 2 knihy ročně, zpracované podle kapitol (témat), určené k práci ve škole i doma,

    vytvořené pracovní listy k rozvíjení různých čtenářských dovedností;

• pořady a besedy zaměřené na literaturu pro děti a mládež a výchovu ke čtenářství, představující známé osobnosti a jejich vztah k literatuře, četbě a knihám;

• doplnění knih ve školní knihovně (díky projektu EU peníze školám);

• využití práce s textem ve všech vyučovacích předmětech;

• hry, soutěže a akce s využitím čtenářských dovedností;

učitelé představují svoji oblíbenou knihu – seriál ve školním časopise;

• zajímavě a poutavě řešený internetový portál, který by průběžně informoval všechny žáky školy i širokou veřejnost o jednotlivých akcích a o průběhu a výsledcích projektu;

• součinnost se školní družinou, Domem dětí a mládeže Budík, městskou knihovnou, okolními školami, mateřskými školkami a rodinami dětí;

• metodické semináře pro všechny učitele;

• spolupráce s kluby čtenářů, nabídnout dětem co nejširší možnost výběru knih;

• aktivní zapojení sponzorů a partnerů;

• široká propagační kampaň – internetové stránky školy, školní časopis, knihkupectví, místní média, celoplošné výlepy plakátů s logem projektu.

Blanka Ryvolová a Eva Nesibová, učitelky českého jazyka