Jak pokračuje projekt Rosteme četbou? 

leden 2014     

Čtenářská gramotnost v ZŠ v Havlíčkově ulici

Ladislava Whitcroft

O autorce:

Mgr. Ladislava Whitcroft je doktorandkou na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze a šéfredaktorkou webu pro žáky Šotkoviny (www.sotkoviny.cz). Zároveň působila jako odborná garantka tříletého projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (www.ctenarska-gramotnost.cz), podílela se na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost) a pro žáky (Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš). Kromě toho vede semináře pro české a zahraniční učitele.

 

Jak se pozná čtenářsky gramotný člověk?

Proč je čtenářská gramotnost důležitá a proč bychom se jejímu rozvoji měli věnovat v našich školách? A co vlastně tento termín znamená? Pro mě bylo vždy jednodušší a názornější uvažovat spíše nad tím, čím se vyznačuje čtenářsky gramotný člověk. Takový člověk si hlavně umí poradit v situacích, kdy se setká s jakýmkoliv textem. A že těch situací je! Zkuste si v hlavě projít svůj běžný den. Tak třeba musíte něco vyhledat na internetu nebo zjistit z manuálu, jak používat nový mobil. Také se nesmíte nechat nachytat při podpisu smlouvy a určitě byste měli být schopni odhalit, kdy se s vámi někdo snaží manipulovat (třeba v novinovém článku nebo v reklamě). Samozřejmě sem patří také to, že se umíte z učebnice či jiného naučného textu efektivně naučit to důležité nebo že vám nedělá problém shrnout děj povídky, zhodnotit si pro sebe, jak se chovají její hrdinové či jak se to celé autorovi povedlo napsat. Těch věcí je spousta…

 

Jak se pozná škola, která vychovává čtenářsky gramotné žáky?

Každá škola, která to myslí se svými žáky opravdu vážně, by tedy měla věnovat čtenářské gramotnosti náležitou pozornost. Krásným příkladem takové školy je ZŠ v Havlíčkově ul. v Moravských Budějovicích ( www.zshavl.cz ). Právě pro její nesporné kvality jsem si tuto školu vybrala pro výzkum, prostřednictvím něhož chci ostatním učitelům nabídnout případy dobré praxe. Ve škole se mě ujala p. učitelka Blanka Ryvolová, která má na starosti koordinaci výuky a dalšího vzdělávání zdejších učitelů. Kromě toho ona sama lektoruje v různých školách a z ohlasů vím, že velmi úspěšně.

Při první návštěvě jsem si okamžitě všimla toho, že ve škole panuje velmi pozitivní klima. Myslím tím hlavně vzájemnou spolupráci učitelů a skvělou podporu ze strany vedení školy (ředitel František Dostál). Učitelé tu opravdu tvrdě pracují, aby svým žákům nabídli jen to nejlepší. Ve sborovně mě zaujalo několik tlustých šanonů s kvalitně zpracovanými pracovními listy, které si učitelé připravují po večerech pro své žáky. Našla jsem v nich pečlivě vypracované, zajímavé úkoly, které žáci při práci s texty řeší individuálně či ve skupinách. Tyto úkoly efektivně rozvíjejí kritické myšlení, čtenářské dovednosti i kreativitu žáků, čili dovednosti, které budou nutně potřebovat proto, aby se mohli uplatnit v reálném životě.  

A jak to vypadá v hodinách?

Podíváme-li se do třídy, kde probíhají čtenářské hodiny, zjistíme, že někdo nad rozložením třídy opravdu přemýšlel. Stolky jsou uspořádány tak, aby žáci mohli pracovat v malých skupinkách. V přední části třídy je místo, kde se mohou v kruhu shromáždit a sdílet své myšlenky. Ve třídě je knihovna a počítače. Žáci tedy mohou během hodin nahlížet do různých knih, naučných i beletristických, a zároveň mohou vyhledávat informace na internetu.

V jedné takové čtenářské hodině (vedené p. učitelkou Evou Nesibovou) například žáci pracovali s manipulativním spamovým emailem, který učitelka našla ve své emailové poště. Žáci ve skupinkách odkrývali místa, kde s nimi email manipuluje, a pak si sami na internetu ověřovali informace, které v textu zazněly. Prostě dělali přesně to, co čtenářsky gramotný člověk s takovým emailem (nebo třeba článkem na internetu) udělá, pokud k němu chce zaujmout skutečně kritický a poučený postoj.

 

Velmi oceňuji i to, že se zdejší škola snaží vychovávat etické jedince. Pokud chceme v naší společnosti něco v tomto ohledu změnit, musíme začít právě u našich dětí. Jedním z příkladů byla krásná hodina p. učitelky Blanky Ryvolové, ve které žáci pracovali s příběhem o chlapci, který trpí tělesným postižením. Taková hodina vede k diskuzi o tom, s jakými „odlišnými“ lidmi se setkáváme, jak se asi cítí a jak bychom se k nim měli chovat.

 

A nakonec - jak to vlastně všechno začalo a jak to bylo dál?

Při rozhovoru s p. Blankou Ryvolovou mě zajímalo, jak to vlastně všechno začalo, neboli kdy, jak a proč se tady začali intenzivně věnovat čtenářské gramotnosti. Zaujalo mě, že kromě ní stáli na počátku i učitelé předmětů jiných, než je český jazyk. Právě oni si začali uvědomovat, že čtenářská gramotnost je nutná i v jejich předmětech. Jinak totiž žák například neumí správně porozumět zadání slovní úlohy. Proto tedy zhruba před pěti lety zpracovali společný plán. Všichni učitelé absolvovali řadu školení, prošli kurzy Kritického myšlení, nastavili vzájemnou spolupráci i systém práce ve třídách tak, aby byla skutečně zaměřená na žáka. To znamená, že žáci ve skupinách aktivně zkoumají, učí se spolupracovat a samostatně řešit problémy. Učitel je jim oporou a inspirátorem a vede je postupnými kroky k tomu, aby si uměli sami poradit. Taková práce je velmi náročná na přípravu, ale pro učitele, který učí rád, je daleko více motivující, než příprava „klasické“ přednášky, při níž žák jen pasivně naslouchá. Učitelé vypracovali krásný projekt „Rosteme četbou“, na který najdete odkaz na webových stránkách školy. Cílem projektu je přivést žáky k četbě a kromě zmíněných aktivit (pracovní listy, práce s texty ve všech předmětech atd.) sem patří například i různé besedy se spisovateli i jinými zajímavými osobnostmi či seriál, ve kterém učitelé představují svou oblíbenou knihu.

Ostatně, navštivte webové stránky školy a přesvědčte se sami. A pokud třeba zrovna uvažujete, do které školy poslat svou ratolest, tak tuto školu vám mohu vřele doporučit!

 
 
 
 

leden 2012

    Uběhly víc jak tři měsíce intenzivní práce ve škole a my můžeme hodnotit první období fungování projektu. Vytyčili jsme si nelehké úkoly, ale vrhli jsme se do akcí s plným nasazením, a proto se nám daří spoustu naplánovaných činností úspěšně realizovat. A máme z toho radost!

      Během podzimu proběhly besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou v Moravských Budějovicích, a to k tématům, které úzce souvisí s naší společnou ročníkovou četbou. Vedoucí knihovny paní Kvasničková byla velice vstřícná a podařilo se nám skloubit besedy tak, aby byly vhodným a přínosným doplňkem četby dětí. Někdy jsme navštívili přímo knihovnu, např. se žáky 6. třídy, kteří jsou v naší škole nováčky, aby se seznámili s příjemným prostředím knihovny, a stali se tak popř. jejími novými členy. Někdy navštívily pracovnice knihovny naši školu a ve vybavené a útulné studovně se školní knihovnou zajímavě besedovaly s našimi žáky.

    Další zdařilá spolupráce se rozvinula s knihkupectvím v našem městě, protože se velkým problémem ukázal nákup knih určeným ke společné četbě – např. Smrt krásných srnců, Ostře sledované vlaky či Deník Adriana Molea, společnými silami jsme s paní Krotkou vybrali jiné knižní tituly, které se pro společnou četbu hodí. Tím se nám podařilo doplnit knihy ve školní knihovně. Propagační materiál je umístěný ve výloze prodejny.

    Učitelé rostou četbou je seriál, který vychází ve školním časopise Havlíček od 1. letošního čísla a přináší čtenářům velmi zajímavé informace o knihách, které v dětství četli nebo v současnosti čtou jejich učitelé. Svoji knihu představí v každém čísle tři učitelé a jejich prezentace jsou z různých žánrů, z odlišných prostředí a časových období a navíc poutavé a atraktivní. Seriál se setkává s velkým ohlasem u dětí, které živě diskutují o tom, jak je jejich učitel překvapil a jak si chtějí knihu půjčit a přečíst, protože je přilákalo to, co se o ději knihy dověděly.

    Také se už rozběhl nový internetový portál věnovaný projektu, který je přístupný z internetových stránek školy – www.zshavl.cz. Přináší aktuální informace o tom, co se v projektu děje, které akce probíhají a které se připravují. Obsahuje rovněž ukázky pracovních listů pro žáky a práce některých úspěšných řešitelů.

    Spolupráci s mateřskou školou v oblasti projektu jsme zahájili 21.12.2011, kdy jsme se setkali při předvánoční besídce. Ta byla samozřejmě zaměřena také na prezentaci textů, a to s vánoční a zimní tematikou. Recitátoři a zpěváčci ze sboru Rolnička měli pro děti připravený zajímavý program v DDM Budík, při kterém si všichni i trochu zadováděli. V nabitém předvánočním týdnu jsme měli problém najít volný termín, ale paní ředitelka Simandlová nám vyšla vstříc a pásmo mohlo ke spokojenosti všech proběhnout.

    Poslední plánovanou celoškolní akcí bylo Vánoční čtení v pondělí 19. prosince. V jednotlivých dílnách čtení a tvůrčího psaní si pod vedením učitelů děti vyzkoušely různé čtenářské dovednosti a strategie s cílem je efektivně rozvíjet. Centrem každé dílny byla jiná kniha, opět podle vlastní volby učitele. V titulech se objevily nejen známé názvy – např. Erbenova Kytice, Werichovo Fimfárum, Biblické příběhy, pohádkové knížky pro nejmenší apod., ale i ty neznámé – např. Komiksová etiketa od L. Špačka, Kdo je pachatel? či Jasný případ? s detektivní tematikou a řada dalších. Každý žák absolvoval dvě dílny podle vlastního výběru, protože knihu a stručný obsah činností znali žáci předem. Takže bylo z čeho vybírat.

    Doufáme, že se nám bude dařit i nadále a nabídku zajímavých akcí ještě rozšíříme. Připravujeme jarní setkání s okolními základními školami a další program pro mateřské školy. I život ve škole bude dál ve znamení knih, čtení a práce s textem ve všech vzdělávacích oblastech. Protože jedině tak budou naši žáci v životě úspěšní a jejich uplatnitelnost na trhu práce vzroste. Uvědomujeme si, že čtenářská a informační gramotnost je stěžejní životní dovednost, bez které se dnes asi jen stěží obejdeme.

Blanka Ryvolová, učitelka

 

                                    Projekt Rosteme četbou                                          

září 2011     

Vítáme Vás na stránkách, jež jsou věnované dlouhodobému celoškolnímu projektu ZŠ v Havlíčkově ulici Rosteme četbou.

    Projekt působí v oblasti propagace četby a je zaměřen na zvyšování čtenářské gramotnosti dětí. Náš projekt se zaměřuje na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám, osloví děti novým a zajímavým způsobem, a to zejména ve škole, při vyučování, napříč všemi předměty, s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecné znalosti mladých lidí. 

    Více o projektu naleznete zde.